Δευτέρα 6 Αυγούστου 2012

Δήμος Πεντέλης: Ενίσχυση οικογενειών χαμηλού εισοδήματος με παιδιά που φοιτούν σε Δημοτικό και Γυμνάσιο

1. Σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά καταβολής εισοδηματικής ενίσχυσης των οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα, ως ακολούθως...

2. Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Ως υποχρεωτική εκπαίδευση, νοείται η φοίτηση του μαθητή στις τάξεις του δημοτικού σχολείου και του γυμνασίου. Η εισοδηματική αυτή ενίσχυση παύει να καταβάλλεται μετά το πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης του μαθητή και σε κάθε περίπτωση με την συμπλήρωση του δεκάτου έκτου ( 16ου ) έτους της ηλικίας του.

Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ετησίως για κάθε παιδί – μαθητή υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

3. Αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στους Δ/ντες των σχολείων.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

· α. Αίτηση του δικαιούχου.

· β. Βεβαίωση του Διευθυντή δημόσιου σχολείου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από την οποία να προκύπτει ή εγγραφή του μαθητή σε τάξη υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κανονική. παρακολούθηση των μαθημάτων κατά το σχολικό έτος που έληξε. Η βεβαίωση αυτή είναι μοναδική και δεν επανεκδίδεται σε καμία περίπτωση.

· γ. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ίδιου έτους (Έντυπο Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.

· δ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.

· ε. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...